Pteris Global Limited

Board of Directors

Zheng Zuhua

Yu Yuqun

Yu Yuqun

Non-Executive Chairman


Non-Executive Director
Audit & Risk Committee member   
 
   

Zeng Beihua

Non-Executive Director